3o Γενικό Λύκειο Λαμίας (Μουστάκειο)

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών - Απουσίες

Εκτυπώσιμη μορφή

Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65):

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών 

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. 

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία: 

(α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους. 

(β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)». Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη. 

(γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980. 

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. 

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. 

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. 

6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16). 

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. 

Σημείωση 1: Tα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από τους γονείς / κηδεμόνες εντός δέκα ημερολογιακών (10) ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Τα δικαιολογητικά από γιατρό ή Νοσοκομείο συνοδεύονται από Αίτηση – Δήλωση (που συμπληρώνεται στο Σχολείο) Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού οικογενειακού λόγου. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογούν οι γονείς / κηδεμόνες είναι έως 10 ημέρες αθροιστικά για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Για περισσότερες από δύο (02) συνεχόμενες ημέρες απουσίας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Σημείωση 2: "Οι απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία να μη λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α΄ 195),  ήτοι το 18ο  έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους". 164510/Γ2/01-11-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών».